Ποιά Ελληνίδα λέξη έχει 1.530 παράγωγα και σύνθετα; Οι μεγαλύτερες ελληνικές λέξεις… και η μεγαλύτερη ελληνική λέξη…

Συνέλληνες…, Ελληνίδες τε και Έλληνες…

Ποια ελληνική λέξη έχει 1.530 παράγωγα και σύνθετα;  

πηγή-huffingtonpost.gr

Παράδειγμα: Το «λέγω» έχει 1.530 σύνθετα και παράγωγα!  Ας δούμε μερικά από αυτά:λέω <αρχ. λέγωλεκτικός <αρχ. λεκτικός < λεκτός < λέγωλεγάμενος μτχ. του λέγω κατά τις αρχ. μτχ. σε -άμενοςλέγεινλέξη < αρχ. λέξις < λέξω μέλλ. του λέγωλεξούλαλέξημα <λέξιςλεξικός <μτγν. λεξικός < λέξιςλεξικό <μτγν. λεξικόν (ενν. βιβλίον), ουδ. του επιθ. λεξικόςλόγος <αρχ. λόγος < λέγωλόγια <μτγν. λόγια < λόγοςλογάκι υποκορ. του λόγοςλογύδριο <μσν. λογύδριον, υποκορ. του λόγοςλογάρι < μσν. λογάριν < αρχ. λογάριον, υποκορ. του λόγοςλογιέμαιλογίζομαι <αρχ. λογίζομαι < λόγοςλογικεύωλογική <αρχ. λογική, θηλ. του επιθ. λογικόςλογικισμός <λογικήλογικιστήςλογικιστικόςλογικός <αρχ. λογικός < λόγοςλογικό <αρχ. λογικόν, ουδ. του επιθ. λογικόςλογικότητα <μτγν. λογικότης < λογικόςλόγιος <αρχ. λόγιος < λόγοςλογιοσύνη <λόγιοςλογιοτατίζω <λογιότατοςλογιοτατισμός <λογιοτατίζωλογιότατος υπερθ. βαθμός του επιθ. λόγιοςλογιότητα <μτγν. λογιότης < λόγιοςλογισμικό μτφρ. του αγγλ. softwareλογισμός <αρχ. λογισμός < λογίζομαιλογιστήριο <αρχ. λογιστήριον < λογιστήςλογιστής <αρχ. λογιστής < λογίζομαιλογιστικός <αρχ. λογιστικός < λογιστήςλογαριάζω <μσν. λογαριάζω < λογάριονλογαριασμός <μσν. λογαριασμός < λογαριάζωλογάς <αρχ. λογάς < λέγωλογής <μτγν. λογή < λογιν, γεν. πληθ. του λόγιονλογείο <αρχ. λογεον < λογεύςλογιάζω <λογίζομαιρήμα < αρχ. ῥῆμα < Fερε- (πρβλ. (Fερέω, – < *Fερέσω, μέλλ. του λέγω) με μηδενισμένο το πρώτο και εκτεταμένο το δεύτερο φωνήεν (πρβλ. ερηκα, ερημαιρηματικός <μτγν. ηματικός < ῥῆμαρήση <αρχ. ῥῆσις < ρρητό ουδ. του αρχ. επιθ. ητόςρητός <αρχ. ητός < ρέω- του λέγωρητορεία <αρχ. ητορεία < ητορεύωρήτορας <αρχ. ήτωρ < λέγωρητορεύω < αρχ. ητορεύω < ήτωρρητορικήρητορικός <αρχ. ητορικός < ήτωρρητορικότητα <ρητορικόςρητορισμός <ρήτωρρήτρα < αρχ. ῥῆτρα < ρ < λέγωέπος < αρχ. πος < επον αόρ. β’ του λέγωεπικός <μτγν. πικός < ποςάλογος <αρχ. λογος < α- στερητ. + λόγος «ομιλία, λογική»αλογικός <α- στερητ. + λογικόςαλογίσιος <άλογοάλογο <μτγν. λογον, ουδ. του επιθ. λογοςαλογάκι υποκορ. του ουσ. άλογοαλογατάκι υποκορ. του ουσ. άλογοαλογινόςαλόγα <άλογοαλογάρηςαλογάςαλογατάρηςαλόγατοαλόγιστος <αρχ. λόγιστος < α- στερητ. + λογίζομαιαλόγιαστος <α- στερητ. + λογιάζω < αρχ. λογίζομαιαμφιλεγόμενος < μτχ. του μφιλέγω < μφί + λέγωανάλογος < αρχ. νάλογος νά + λόγοςαναλογία <αρχ. ναλογία < νάλογοςαναλογώ <αρχ. ναλογ < νάλογοςαναλόγιο < μτγν. ναλογεον < νά + λόγοςαναλογικός <μτγν. ναλογικός < νάλογοςαναλογικότητα <αναλογικόςαναλογίζομαι <αρχ. να – λογίζομαιαναλογισμός <αναλογίζομαιαναλογιστήςαναλογιστικός <μτγν. ναλογιστικός < ναλογίζομαιδυσαναλογία <δυσανάλογοςδυσανάλογος <δυσ- + ανάλογοςαντιλέγω <αρχ. ντι – λέγωαντιλεγόμενοςαντιλογία <αρχ. ντιλογία < ντιλέγωαντιλογικός <αρχ. ντι-λογικόςαντίλογος <αρχ. ντί-λογοςαναντίλεκτος <μτγν. ναντίλεκτος < α- στερητ. + ντιλέγωαπολογητής <απολογούμαιαπολογητικός <αρχ. πολογητικός < πολογομαιαπολογιάαπολογία <αρχ. πολογία < πολογομαιαπολογιέμαι <αρχ. πολογομαι < πόλογος < πό + λέγωαπολογισμός <αρχ. πολογισμός < πολογίζομαιαπολογιστικόςαπολογούμαι <αρχ. πολογομαι < πόλογος < πό + λέγωαπηλογιέμαιδιαλέγω <αρχ. διαλέγω < διά + λέγωδιάλεξη <αρχ. διάλεξις < διαλέγομαισυνδιάλεξη <συνδιαλέγομαιδιαλεκτόςδιαλεχτός <μσν. διαλεκτός < διαλέγωαδιάλεχτος <α- στερητ. + διαλέγωδιάλογος <αρχ. διάλογος < διαλογίζομαιδιαλογή <αρχ. διαλογή < διαλέγωδιαλογίζομαι <αρχ. διαλογίζομαι < διά + λογίζομαιδιαλογικός <μτγν. διαλογικός < διάλογοςδιαλογισμός <αρχ. διαλογισμός < διαλογίζομαισυνδιαλέγομαι <μτγν. συνδιαλέγομαι < σύν + διαλέγομαιδιάλεκτος < αρχ. < διαλέγομαιδιαλεκτικός <αρχ. διαλεκτικός < διαλέγομαιαποδιαλεγούδιξεδιαλεγούδι <ξεδιαλέγωξεδιαλέγω <ξε- + διαλέγωξεδιάλεγμα <ξεδιαλέγωεκλέγω <αρχ. κλέγω < κ + λέγωεκλεκτός <αρχ. κλεκτός < κλέγωεκλέκτορας <εκλέγωεκλεκτορικός <εκλέκτοραςεκλεκτικός <μτγν. κλεκτικός < κλεκτός < κλέγωεκλεκτικιστήςεκλεκτικιστικόςεκλεκτικότητα <εκλεκτικόςεκλεκτισμός <εκλέγωεκλέξιμος <εκλέγωεκλεξιμότητα <εκλέξιμοςεκλογέας <μτγν. κλογεύς < κλέγωεκλογή <αρχ. κλογή < κλέγωεκλογικός <εκλογήεκλόγιμος <εκλογήεκλογιμότητα <εκλόγιμοςελλόγιμος <αρχ. λλόγιμος < ν + λόγος + κατάλ. -ιμοςελλογιμότητα <μτγν. λλογιμότης < λλόγιμοςεπανεκλέγω <επί + ανά + εκλέγωεπανεκλογή <επανεκλέγωμετεκλογικός <μετά + εκλογικόςπροεκλογικός <προ + εκλογικόςεπιλέγω <αρχ. πι-λέγωεπιλογή <μτγν. πιλογή < πιλέγωεπιλεκτικός <επιλέγωεπιλεκτικότητα <επιλεκτικόςεπίλεκτος <αρχ. πίλεκτος < πιλέγωεπιλέξιμος <επιλέγωεπιλογέας <επιλέγωέλλογος <αρχ. λλογος < ν + λόγοςεπίλογος <αρχ. πίλογος < πιλέγωεπιλογικός <μτγν. πιλογικός < πίλογοςκαταλέγω <αρχ. κατα-λέγωκατάλογος <αρχ. κατάλογος < καταλέγωκαταλογή <μτγν. καταλογή < καταλέγωκαταλογάδην <αρχ. καταλογάδην < κατά + λόγοςκαταλογικόςκαταλογισμός <μτγν. καταλογισμός < καταλογίζομαιακαταλόγιστος <α- στερητ. + καταλογίζωσυγκαταλέγω <αρχ. συγκαταλέγω < σύν + κατά + λέγωξελέω <ξε- + λέωπρολέγω <αρχ. προ-λέγωπρολογίζω <μτγν. προλογίζω < πρόλογοςπρολογικός <πρόλογοςπρόλογος <αρχ. πρό-λογοςαπρολόγιστος <α- στερητ. + προλογίζωπαραλέω <αρχ. παραλέγωπαράλογος <αρχ. παράλογος < παρά + λόγοςπαραλογή ίσως από το παρακαταλογή (απλολ.)παραλογιάζω <παρά + λόγοςπαραλόγιασμα <παραλογιάζωπαραλογίζωπαραλογισμός <αρχ. παραλογισμός < παραλογίζομαιπαραλογιστικός <αρχ. παραλογιστικός < παραλογίζομαισυλλέγω < αρχ. < σύν + λέγωσυλλογή <αρχ. συλλογή < συλλέγωσύλλογος <αρχ. σύλλογος < συλλέγωσυλλογέας <μτγν. συλλογεύς < συλλέγωσυλλογικότητασυλλογικός <σύλλογοςσυλλογιέμαι <αρχ. συλλογίζομαι < σύν + λογίζομαισυλλογίζομαι <αρχ. συλλογίζομαι < σύν + λογίζομαισυλλογισμός <αρχ. συλλογισμός < συλλογίζομαισυλλογιστικήσυλλογιστικός <αρχ. συλλογιστικός < συλλογίζομαισυλλοϊκάσυλλέκτης <συλλέγωσυλλεκτικός <συλλέκτηςασυλλογισιά <ασυλλόγιστοςασυλλόγιστος <αρχ. συλλόγιστος < α- στερητ. + συλλογίζομαιδιασυλλογικόςασύλλεκτοςπερισυλλέγω <μτγν. περισυλλέγω < περί + συλλέγωπερισυλλογή <περισυλλέγωυπόλογος <αρχ. πόλογος < πό + λόγοςυπολογίζω <μτγν. πολογίζομαι < πό + λογίζομαιυπολογίσιμος <υπολογίζωυπολογισμός <μτγν. πολογισμός < πολογίζομαιπροϋπολογισμός <προϋπολογίζωυπολογιστής <υπολογίζωυπολογιστικός <υπολογιστήςανυπολόγιστος <α- στερητ. + υπολογίζωσυνυπολογίζω <συν + υπολογίζωσυνυπολόγισησυνυπολογισμός <συνυπολογίζωσυνυπόλογος <συν + υπόλογοςαλογάριαστος <α- στερητ. + λογαριάζωξελογιάζω <ξε- + λογιάζωξελόγιασμα <ξελογιάζωξελογιαστής <ξελογιάζωαξελόγιαστος <α- στερητ. + ξελογιάζωεκλογικεύω <εκ + λογικεύωεκλογίκευση <εκλογικεύωμεταλογική <μετά + λογικήδυσλεξία <δυσ- + λέξιςδυσλεξικός <δυσλεξίαδυσλεκτικός <δυσλεξίααντιλεξισμόςανάλεκτoςαναμφίλεκτος <μτγν. ναμφίλεκτος < α- στερητ. + μφιλέγωανείπωτος < α- στερητ. + είπα, αόρ. του λέγωεπίρρημα < μτγν. πίρρημα < πί + ρμαεπιρρηματικός <μτγν. πιρρηματικός < πίρρημαμεταρρηματικόςδιαρρήδην < αρχ. < διαρρηθναι < διαλέγωαντίρρηση < μτγν. ντίρρησις < ντί + ρσιςαντιρρησίας <αντίρρησιςαντιρρητικός <μτγν. ντιρρητικός < ντίρρησιςαναντίρρητος <μτγν. ναντίρρητος < α- στερητ. + ντίρρητος < ντιλέγωπαρρησία < αρχ. < πν + ῥῆσιςπρόρρηση < αρχ. πρόρρησις < προλέγωπρόσρηση <αρχ. πρόσρησις < προσερ< προσαγορεύωάρρητος < α- στερητ. + ητόςαπόρρητος < αρχ. πόρρητος < πό + ητόςρητοροδιδάσκαλοςσυνέπεια <μτγν. συνέπεια < συνεπήςσυνεπής < αρχ. < σύν + ποςασυνέπεια <ασυνεπήςασυνεπής <α- στερητ. + συνεπήςαρχιλογιστής <αρχι- (άρχω) + λογιστήςαγγειολόγος < αγγείον + -λόγος < λέγωαγγειολογία <αγγλ. angiology < ελλ. αγγείο + -λογίααγγειολογικός <αγγειολόγοςαγιολόγιο < άγιος + -λόγιον < λέγωαερολόγος < αήρ + -λόγος < λέγωαερολογώ <αερολόγοςαερολογία <αερολόγοςαερολογικόςαιγυπτιολόγος < Αίγυπτος + -λόγος < λέγωαιγυπτιολογία <αιγυπτιολόγοςαιγυπτιολογικός <αιγυπτιολόγοςαιματολόγος < αίμα + -λόγος < λέγωαιματολογία <αιματολόγος, από το αγγλ. heamatologyαιματολογικός <αιματολογίααισθηματολογώ < αίσθημα + -λογώ < λέγωαισθηματολογία <αίσθημα + λέγωαισθηματολόγημααισθηματολογικόςαισχρολογώ < αρχ. ασχρολογ < αισχρός + -λογ< λέγωαισχρολόγος <μτγν. ασχρολόγος < ασχρός + λέγωαισχρολογία <αρχ. ασχρολογία < ασχρολογαιτιολογώ < μτγν. ατιολογ < ατία + -λογ < λέγωαιτιολογία <μτγν. ατιολογία < ατιολογαιτιολόγηση <αιτιολογώαιτιολογικός <μτγν. ατιολογικός < ατιολογίααναιτιολόγητος < μτγν. ναιτιολόγητος < α- στερητ. + ατιολογακριβολογώ < αρχ. κριβολογομαι < κριβής + -λογ < λέγωακριβολόγος < μτγν. κριβολόγος < κριβής + λέγωακριβολογία <αρχ. κριβολογία < κριβολογανακριβολογώ <ανακριβολόγοςανακριβολόγος <ανακριβής + λέγωανακριβολογία <ανακριβολόγοςανευθυνολογώ < ανεύθυνος + -λογώ < λέγωανευθυνολογία <ανεύθυνος + -λογία < λέγωανθολογώ < αρχ. νθολογ < νθος + -λογ < λέγωανθολόγος από το μτγν. επίθ. νθολόγος < νθος + κατάλ. -λόγος < λέγωανθολογία <ανθολογώανθολόγιο <μτγν. νθολόγιον < νθολογανθολόγηση <ανθολογώαξιόλογος < αρχ. ξιόλογος < ξιος + -λόγος < λέγωαξιολογώ <αξιόλογοςαξιολόγηση <αξιολογώαξιολογητήςαξιολογία <αξιόλογοςαξιολογικός <αξιολογίααναξιολόγητοςαναξιόλογος <μτγν. ναξιόλογος < ν- στερητ. + ξιόλογοςαοριστολόγος < αόριστος + -λόγος < λέγωαοριστολογώ <αοριστολόγοςαοριστολογία <αοριστολογώαοριστολογικός <αοριστολογίααπεραντολόγος < μτγν. περαντολόγος < πέραντος + -λόγος < λέγωαπεραντολογώ <μτγν. περαντολογ < περαντολόγοςαπεραντολογία <μτγν. περαντολογία < περαντολόγοςαπλολογία < απλός + -λογία < λέγωαρμολογώ < μτγν. ρμολογ < ρμός + -λογ < λέγωαρμολόγημα <αρμολογώαρμολόγηση <αρμολογώαρμολογίασυναρμολογώ < μσν. συναρμολογ< σύν + ρμολογσυναρμολόγημα <συναρμολογώσυναρμολογημένοςσυναρμολόγηση <συναρμολογώσυναρμολογητής <συναρμολογώασυναρμολόγητος < α- στερητ. + συναρμολογώαποσυναρμολογώαποσυναρμολογημένοςαποσυναρμολόγησηαστειολογώ < αστειολόγος < αστείο + -λόγος < λέγωαστειολογία <αστειολογώαχολογώ < αχός + -λογώ < λέγωαχολόγημα <αχολογώαχολόημα <αχολογώαχολόι <αχός + κατάλ. -λόι < -λόγιονβαθμολογώ < βαθμός + -λογώ < λέγωβαθμολόγιο <βαθμός + κατάλ. -λόγιο(ν) < λέγωβαθμολογητής <βαθμολογώβαθμολογία <βαθμολογώβαθμολογικός <βαθμολογίααναβαθμολόγηση <αναβαθμολογώαναβαθμολογώ <ανά + βαθμολογώαβαθμολόγητος <α- στερητ. + βαθμολογώβαττολογώ < μτγν., πιθ. αραμ. battal «κενός, μάταιος» + -λογ < λέγωβαττολόγος <βαττολογίαβαττολογία <μτγν. βαττολογία < βαττολογέω-βλαστολογώ < μτγν. βλαστολογ < βλαστός + -λογ < λέγωβλαστολόγημα <βλαστολογώαβλαστολόγητοςβοτανολόγος < βότανον + -λόγος < λέγωβοτανολογώ <βοτανολόγοςβοτανολογία <βοτανολόγοςβοτανολόγιοβοτανολογικός <βοτανολόγοςβραχύλογος < αρχ. βραχυλόγος < βραχύς + -λόγος < λέγωβραχυλογώ <αρχ. βραχυλογ < βραχυλόγοςβραχυλογία <αρχ. βραχυλογία < βραχυλόγος < βραχύς + -λόγοςβραχυλογικός <βραχυλογίαβυζαντινολόγος < βυζαντινός + -λόγος < λέγωβυζαντινολογία <βυζαντινολόγοςβυζαντινολογικόςβυζαντινολογώγενεαλογία < αρχ. < γενεαλόγος < γενεά + -λόγος < λέγωγενεαλόγιογενεαλογώ <αρχ. γενεαλογ < γενεαλόγοςγενεαλογικός <μτγν. γενεαλογικός < γενεαλογίααγενεαλόγητος <αρχ. γενεαλόγητος < α- στερητ. + γενεαλογγενικόλογος < γενικός + -λογος < λέγωγενικολογία <γενικολόγοςγενικολογώ <γενικολόγοςγλωσσογονία <γλώσσα + -γονία < γίγνομαιγλωσσογονικός <γλωσσογονίαγλωσσολαλιάγλωσσολόγος < γλώσσα + -λόγος < λέγωγλωσσολογία <γλωσσολόγοςγλωσσολογικός <γλωσσολόγοςδασμολογώ < αρχ. δασμολογ < δασμολόγος < δασμός + -λόγος < λέγωδασμολογία <μτγν. δασμολογία < δασμολόγοςδασμολόγιο <δασμός + αρχ. κατάλ. -λόγιονδασμολογικός <δασμολογώαδασμολόγητος <α- στερητ. + δασμολογώδασολόγος < δάσος + -λόγος < λέγωδασολογία <δασολόγοςδασολογικός <δασολόγοςδεκαρολόγος < δεκάρα + -λόγος < λέγωδεκαρολογία <δεκαρολογώδεκαρολογώ <δεκαρολόγοςδευτερολογώ < μτγν. δευτερολογ< -λογ < λέγωδευτερολογία <μτγν. δευτερολογία < δευτερολογδιαλεκτολόγος < διάλεκτος + -λόγος < λέγωδιαλεκτολογία <διάλεκτος + λέγωδιαλεκτολογικόςδικαιολογώ < αρχ. δικαιολογομαι < δίκαιο < δίκαιος + -λογ < λόγοςδικαιολόγηση <δικαιολογώδικαιολογητικός <δικαιολογώδικαιολογία <αρχ. δικαιολογία < δικαιολογομαιδοξολογώ < μτγν. ουσ. δοξολόγος < δόξα + -λόγος < λέγωδοξολογία <μτγν. δοξολογία < δοξολόγος < δόξα + κατάλ. -λόγος < λέγωδρομολογώ < δρόμος + -λογώ < λέγωδρομολόγιο <δρόμος + κατάλ. -λόγιον < λέγωδρομολόγηση <δρομολογώδροσολογώ < δρόσος + -λογώ < λέγωδωσίλογος < δώσω + -λόγος < λέγωδωσιλογισμός <δωσίλογοςεικοτολογώ < μτγν. εκοτολογώ < εκός + -λογ< λέγωεικοτολογία <μτγν. εκοτολογεκλογοδικείο < εκλογή + δίκηεκλογολόγος < εκλέγω + -λόγος < λέγωεκλογολογίαεκλογολογικόςεκλογομάγειρας < εκλογή + μάγειραςεκλογομαγειρείο <εκλογή + μαγειρείοεκλογομαγείρεμα <εκλογή + μαγείρεμαελεεινολογώ < μτγν. λεεινολογομαι < ελεεινός + -λογ< λέγωελεεινολόγηση <ελεεινολογώελεεινολογία <αρχ. λεεινολογία < λεεινολογεναντιολογώ < αρχ. ναντιολογ < νάντιος -λογ < λέγωεναντιολογία <αρχ. ναντιολογία < ναντιολογεπιχειρηματολογώ < επιχείρημα + -λογ< λέγωεπιχειρηματολογία <επιχειρηματολογώεπιχειρηματολογικόςαντεπιχειρηματολογώετυμολογώ < μτγν. τυμολογ < τυμολόγοςετυμολογία < μτγν. τυμολογία < αρχ. τυμον, ουδ. του επιθ. τυμος < τεός «πραγματικός» + -λογία < λέγωετυμολόγημαετυμολόγησηετυμολογικόετυμολογικός <μτγν. τυμολογικός < τυμολογίαπαρετυμολογία <μτγν. παρετυμολογία < παρετυμολογπαρετυμολογώ <μτγν. παρετυμολογ< παρά + τυμολογανετυμολόγητος <μτγν. νετυμολόγητος < α- στερητ. + τυμολογδυσετυμολόγητοςευθυμολόγος < εύθυμος + -λόγος < λέγωευθυμολογώ <ευθυμολόγοςευθυμολόγημα <ευθυμολογώευθυμολογία <ευθυμολόγοςεύλογος < αρχ. ελογος < ε + λέγωευλογώ < αρχ. ελογ < ελογοςευλογημένος μτχ. παθ. πρκμ. του ρ. ευλογώευλογιά <ευλογίαευλογία <αρχ. ελογία < ελογευλόγηση <μσν. ελόγησις < ελογευλογητάριο <ευλογητόςευλογητικός <μσν. ελογητικός < ελογευλογητός <μτγν. ελογητός < ελογευλογοφανής < αρχ. ελογοφανής < ελογος + φαίνομαιευλογοφάνεια <μσν. ελογοφάνεια < ελογοφανήςβλογώ <ευλογώβλογημένοςβλογιά <αρχ. ελογία (ευφημ.)βλογιάρης <βλογιάβλογιοκομμένος <βλογιά (ευλογιά) + κομμένοςαβλόγητος βλ. ανευλόγητοςευφυολόγος < ευφυής + -λόγος < λέγωευφυολόγημα <ευφυολογώευφυολογία <ευφυολόγοςευφυολογώ <ευφυολόγοςηθικολόγος < ηθικός + -λόγος < λέγωηθικολογώ <ηθικολόγοςηθικολογία <ηθικολόγοςηθικολογικός <ηθικολόγοςηθολόγος < μτγν. θολόγος < θος + -λόγος < λέγωηθολογία <μτγν. θολογία < θολογ < θολόγος < θος + λέγωηθολογικός <ηθολογίαθεολόγος < αρχ. < θεός + -λόγος < λέγωθεολογείοθεολογία <αρχ. θεολογία < θεολόγοςθεολογικός <αρχ. θεολογικός < θεολογίαθεολογώ <αρχ. θεολογέω- < θεολόγοςθρηνολογώ < μτγν. θρηνολογ < θρνος + -λογ< λέγωθρηνολόγημα <θρηνολογώθρηνολογίαθρησκειολόγος < θρησκεία + -λόγος < λέγωθρησκειολογία <θρησκεία + λέγωθρησκειολογικός <θρησκειολογίαθριαμβολογώ < θρίαμβος + -λογ< λέγωθριαμβολογία <θριαμβολογώιερολογώ < μτγν. ερολογ < ερός + -λόγος < λέγωιερολογία <μτγν. ερολογία < ερολογιερολογικός <ιερολογίακακολόγος < αρχ. < κακός + -λόγος < λέγωκακολογία <αρχ. κακολογία < κακολόγοςκακολογώ <αρχ. κακολογέω- < κακολόγοςκαλλιλογώ < μτγν. καλλιλογ < καλλι- < καλός + -λογ < λέγωκαλλιλογία <μτγν. καλλιλογία < καλλιλογκαλολογία < μτγν. καλολογία < καλολογ< καλός + -λογ < λέγωκαλολογικός <καλολογίακαλολογιάζω < καλός + λογιάζω < λογίζομαικαρπολόγος < μτγν. καρπολόγος < καρπός -λόγος < λέγωκαρπολόγημα <καρπολογώκαρπολογία <μσν. καρπολογία < καρπολογκαρπολογώ <μτγν. καρπολογέω- < καρπολόγος < καρπός + λέγωκαυχησιολόγος < καύχησις + -λόγος < λέγωκαυχησιολογώ <καυχησιολόγος < καύχησις + -λόγος < λέγωκαυχησιολόγημα <καυχησιολογώκαυχησιολογία <καυχησιολογώκενολογώ < αρχ. κενολογ < κενός + -λογ < λέγωκενολόγοςκενολογία <μτγν. κενολογία < κενολόγος < κενός + λέγωκινδυνολόγος < κίνδυνος + -λόγος < λέγωκινδυνολογώ <κινδυνολόγοςκινδυνολογία <κινδυνολόγοςκινδυνολογικός <κινδυνολόγοςκοινόλεκτος < κοινο- + -λεκτώ < λέγωκοινολεξίακοινολεκτώκοινολεκτικόςκοινολογώ < αρχ. κοινολογομαι < κοινός + -λογ < λέγωκοινολόγηση <κοινολογώκοντολογίς < μτγν. κοντόλογος «ολιγόλογος» < κοντός + -λόγος < λέγωκοπρολόγος < κόπρος + -λόγος < λέγωκοπρολογία <κοπρολόγοςκορφολογώ < κορφή + -λογώ < λέγωκορφολόγημα <κορφολογώκοστολογώ < κόστος + -λογώ < λέγωκοστολόγιο <κόστος + λέγωκοστολόγηση <κοστολογώανακοστολόγησηανακοστολογώυπερκοστολογώακοστολόγητος <α- στερητ. + κοστολογώκρυολογώ < κρύο + -λογώ < λέγωκρυολόγημα <κρυολογώκυριολεκτώ < μτγν. κυριολεκτ < κυριόλεκτος < κύριο- + -λεκτ < λέγωκυριολεξία <μτγν. κυριολεξία < κυριολεκτακυρολεξία < μτγν. κυρολεξία < κυρος + -λεξία < λέγωακυρολεκτώ < άκυρος + λέγωακυρολογώ < άκυρος + -λογώ < λέγωακυρολογία <αρχ. κυρολογία < κυρολογλασπολόγος < λάσπη + -λόγος < λέγωλασπολογώ <λασπολόγοςλασπολογία <λασπολόγοςλεπτολόγος < αρχ. < λεπτός + -λόγος < λέγωλεπτολογώ <αρχ. λεπτολογ < λεπτολόγοςλεπτολογία <μτγν. λεπτολογία < λεπτολόγοςλημματολογώ < λήμμα + -λογώ < λέγωλημματολόγιο <λήμμα + κατάλ. -λόγιον < λέγωλημματολόγησηολιγόλογος < ολίγος + -λογος < λέγωλιγόλογος <ολίγος + λόγοςμακρολόγος < αρχ. < μακρολόγος < μακρός + -λόγος < λέγωμακρολογώ < αρχ. μακρολογ < μακρολόγοςμακρολογία <αρχ. μακρολογία < μακρολόγοςμικρολόγος < αρχ. μικρολόγος < μικρός -λόγος < λέγωμικρολογώ <αρχ. ρ. μικρολογέομαι-ομαι < μικρολόγοςμικρολογία <αρχ. μικρολογία < μικρολογέομαι-ομαιμισόλογο < μισός + -λογο < λέγωμοιρολογώ < μσν. μοιρολογ < μοιρολόγος < μοραν λέγωμοιρολογήτρα <μοιρολογώμοιρολογίστρα <μοιρολογώμοιρολόι <μσν. μοιρολόγιον < μοιρολογμονόλογος < μτγν. < μόνος + -λογος < λέγωμονολογώ <ουσ. μονόλογοςμονολεκτικός < μόνος + λέξημπεκρολογώ < μπεκρής + -λογώ < λέγωμπεκρολόγημα <μπεκρολογώμπεκρολόγιμπεκρολόι <μπεκρολογώμυθολόγος < αρχ. < μθος + -λόγος < λέγωμυθολογώ <αρχ. μυθολογέω- < μυθολόγοςμυθολογία <αρχ. μυθολογία < μυθολογέω- μυθολόγημα <αρχ. μυθολόγημα < μυθολογμυθολογικός <αρχ. μυθολογικός < μυθολογίαμωρολόγος < αρχ. < μωρός + -λόγος < λέγωμωρολογώ <αρχ. μωρολογέω- < μωρολόγοςμωρολόγημα <μτγν. μωρολόγημα < μωρολογμωρολογία <αρχ. μωρολογία < μωρολόγοςναυτολόγος < μτγν. επίθ. ναυτολόγος < ναύτης + -λόγος < λέγωναυτολογώ <μτγν. ναυτολογέω- < ναυτολόγοςναυτολόγιο <ναύτης + κατάλ. -λόγιον < λέγωναυτολογία <ναυτολογώναυτολόγηση <ναυτολογώναυτολογικός <μσν. ναυτολογικός < ναυτολόγοςαναυτολόγητος <α- στερητ. + ναυτολογώνεολογία < νέος + -λογία < λέγωνεολογισμός <νέος + λογισμόςνηολογώ < ναυς + -λογώ < λέγωνηολόγιο <ναυς + κατάλ. -λόγιον < λέγωνηολόγηση <νηολογώανηολόγητος <α- στερητ. + νηολογώνομολογία < νόμος + -λογία < λέγωνομολογικός <νομολογίαπαραδοξολόγος < μτγν. παραδοξολόγος < παράδοξος + -λόγος < λέγωπαραδοξολογώ <μτγν. παραδοξολογ< παραδοξολόγοςπαραδοξολογία <αρχ. παραδοξολογίαπαραδοξολόγημα <παραδοξολογώπαραμυθολόγος < παραμύθι + -λόγος < λέγωπαραμυθολόγιο <παραμυθολόγοςπαραμυθολογώ <παραμυθολόγοςπαρελθοντολογώ < παρελθόν + -λογώ < λέγωπαρελθοντολογία <παρελθοντολογώπαρελθοντολογικός <παρελθοντολογίαπεριαυτολόγος < μτγν. περιαυτολόγος < περί + ατο + -λόγος < λέγωπεριαυτολογώ <μτγν. περιαυτολογ< περιαυτολόγοςπεριαυτολογία <μτγν. περιαυτολογία < περιαυτολόγοςπεριττολόγος < περιττός + -λόγος < λέγωπεριττολογώ <περιττολόγοςπεριττολογία <περιττολόγοςπιθανολογώ < αρχ. πιθανολογ + -λογ < λέγωπιθανολόγημα <μτγν. πιθανολόγημα < πιθανολογπιθανολογία <αρχ. πιθανολογία < πιθανολογπληκτρολόγιο < πλήκτρον + -λόγιον < λέγωπληκτρολογώπληκτρολόγησητηλεπληκτρολόγιοπλιατσικολόγος < πλιάτσικο + -λόγος < λέγωπλιατσικολογώ <πλιατσικολόγοςπλιατσικολόγημα <πλιατσικολογώπολιτικολόγος < πολιτικός + -λόγος < λέγωπολιτικολογώ <πολιτικολόγοςπολιτικολογία <πολιτικολογώπολύλογος < αρχ. < πολύς + -λόγος < λέγωπολυλογώ <μτγν. πολυλογ < πολύλογοςπολυλογία <αρχ. πολυλογία < πολυλόγοςπολυλογάς <πολύς + λόγοςπροστυχόλογο < πρόστυχος + -λόγο < λέγωπροχειρολόγος < πρόχειρος -λόγος < λέγωπροχειρολογία <προχειρολογώπροχειρολογώ <προχειρολόγοςπροχειρολόγημα <προχειρολογώριζολογώ < μτγν. ιζολογώ < ίζα + λογ < λέγωριζολόγημα <ριζολογώρουσφετολόγος < ρουσφέτι + -λόγος < λέγωρουσφετολογώ <ρουσφετολόγοςρουσφετολογία <ρουσφετολόγοςρουσφετολογικός <ρουσφετολογίασηματολογώ < σήμα + -λογώ < λέγωσηματολόγηση <σηματολογώσηματολόγιο <σηματολογώσκανδαλολογώ < σκάνδαλο + -λογώ < λέγωσκανδαλολογία <σκανδαλολογώσκανδαλολογικός <σκανδαλολογίασοβαρολογώ < σοβαρός + -λογώ < λέγωσπερμολόγος < αρχ. < σπέρμα -λόγος < λέγωσπερμολογώ <αρχ. σπερμολογέω-< σπερμολόγοςσπερμολογία <μτγν. σπερμολογία < σπερμολόγοςσπουδαιολογώ < αρχ. σπουδαιολογ< σπουδαος + -λογ < λέγωσπουδαιολογία <μτγν. σπουδαιολογία < σπουδαιολογσπουδαιολόγημα <σπουδαιολογώσταχυολόγος < μτγν. σταχυολόγος < στάχυς + -λόγος < λέγωσταχυολογώ <μτγν. σταχυολογ < στάχυς + λέγωσταχυολόγηση <σταχυολογώσταχυολόγημα <σταχυολογώσταχολογώ βλ. σταχυολόγημα, σταχυολογώσταχολόγησησταχολόγημα βλ. σταχυολόγημα, σταχυολογώστρατολογώ < μτγν. στρατολογ < στρατός + λογ < λέγωστρατολόγηση <στρατολογώστρατολογία <μτγν. στρατολογία < στρατολογστρατολογικός <στρατολογώστρατολόγος <στρατός + λέγωαστρατολόγητος <α- στερητ. + στρατολογώσυνθηκολογώ < συνθήκη + -λογώ < λέγωσυνθηκολόγηση <συνθηκολογώσυνθηματολογώ < σύνθημα + -λογώ < λέγωσυνθηματολογία <σύνθημα + λέγωσυνθηματολογικόςταυτολόγος < μτγν. τατολόγος < τά ατά λέγωταυτολογώ <μτγν. ταυτολογ < ταυτολόγοςταυτολογία <μτγν. ταυτολογία < ταυτολόγος < τά ατά + λέγωτερατολόγος < αρχ. < τέρας + -λόγος < λέγωτερατολογώ <αρχ. τερατολογ < τερατολόγοςτερατολογία <αρχ. τερατολογία < τερατολόγοςτερατολόγημα <μτγν. τερατολόγημα < τερατολογτερατολογικός <τερατολογίατιμοκατάλογος < τιμή + κατάλογοςτιμολογώ < τιμή + -λογώ < λέγωτιμολόγιο <τιμή + λέγωτιμολόγηση <τιμολογώτιμολογιακός <τιμολόγιουπερτιμολογώυπερτιμολόγηση <υπερτιμολογώατιμολόγητος <α- στερητ. + τιμολογώτραβολογώ < τραβώ + -λογώ < λέγωτραβολόγημα <τραβολογώτριτολογώ < τρίτος + -λογώ < λέγωτριτολογίατριλογία <μτγν. τριλογία < τρι- + λόγοςτροπολογώ < μτγν. τροπολογ < τρόπος + -λογ < λέγωτροπολογία <μτγν. τροπολογία < τροπολογτροπολογικόςυμνολόγος < μτγν. μνολόγος < μνος + -λόγος < λέγωυμνολογώ <μτγν. μνολογ < μνολόγος < μνος + λέγωυμνολόγιο <ύμνος + κατάλ. -λόγιον < λέγωυμνολογία <μτγν. μνολογία < μνολογφαιδρολόγος < φαιδρός + -λόγος < λέγωφαιδρολογώ <φαιδρολόγοςφαιδρολόγημα <φαιδρολογώφαιδρολογία <φαιδρολογώφαινομενολογία < φαινόμενον + -λογία < λέγωφαινομενολογικός <φαινομενολογίαφιλόλογος < αρχ. < φίλος + λόγος < λέγωφιλολογία <αρχ. φιλολογία < φιλόλογοςφιλολογίζωφιλολογώ <μτγν. φιλολογ < φιλόλογοςφιλολογικός <μσν. φιλολογικός < φιλόλογοςφορολογώ < μτγν. φορολογ < φόρος + -λογ < λέγωφορολογία <μτγν. φορολογία < φορολογφορολόγησηφορολογήσιμος <φορολογώφορολογητέος <φορολογώφορολογικός <μσν. φορολογικός < φορολογίααφορολόγητος <α- στερητ. + φορολογώχαζολογώ < χαζός + -λογώ < λέγωχαζόλογοχαζολόγημα <χαζολογώχαϊδολογώ < χάιδι + -λογώ < λέγωχαϊδολόγημα <χαϊδολογώχαριτολόγος < χάρις + -λόγος < λέγωχαριτολογώ <χαριτολόγοςχαριτολόγημα <χαριτολογώχαριτολογία <χαριτολογώχρησμολόγος < αρχ. < χρησμός + -λόγος < λέγωχρησμολόγιο <μτγν. χρησμολόγιον < χρησμολόγοςχρησμολογώ <αρχ. χρησμολογ < χρησμολόγοςχρονολογία < μτγν. χρονολογία < χρόνος + -λογία < λέγωχρονολογώ <χρόνος + λέγωχρονολόγηση <χρονολογώχρονολογικός <χρονολογίαχυδαιολόγος < χυδαίος + -λόγος < λέγωχυδαιολογώ <χυδαιολόγοςχυδαιολογία <μτγν. χυδαιολογία < χυδαος + λέγωχυδαιολόγημα <χυδαιολογώψευδολόγος < αρχ. < ψευδής + -λόγος < λέγωψευδολογώ <αρχ. ψευδολογ < ψευδολόγοςψευδολόγημα <ψευδολογώψευδολόγημα <ψευδολογώψευδολογία <αρχ. ψευδολογία < ψευδολόγοςψιλολογώ < ψιλο- + -λογώ < λέγωψιλολογία <ψιλολογώψιλολόιψοφολογώ < ψόφος + -λογώ < λέγωψοφολόγημα <ψοφολογώψυχολόγος < ψυχή + -λόγος < λέγωψυχολογώ <ψυχολόγοςψυχολογία <γαλλ. psychologie < ψυχή + -λογία < λέγωψυχολογικός <ψυχολόγοςψυχολογισμός <ψυχολογίαψυχολόγος < ψυχή + -λόγος < λέγωψυχολογώ <ψυχολόγοςψυχολογία <γαλλ. psychologie < ψυχή + -λογία < λέγωψυχολογικός <ψυχολόγοςψυχολογισμός <ψυχολογίαπαραψυχολογία <παρά + ψυχολογίαπαραψυχολογικός <παραψυχολογίααψυχολόγητος <α- στερητ. + ψυχολογώαλογόμυγα < άλογο + μύγααλογοουρά < άλογο + ουράαλογοπάζαρο < άλογο + παζάριαλογοσύρτης < άλογο + σύρωαλογοσούρτης < άλογο + σύρωαλογομούρηςκουφάλογο < κουφός + άλογοπαλιάλογο < παλιός + άλογοψωράλογο < ψώρα + άλογολογογράφος < αρχ. < λόγος + γράφωλογογραφία <αρχ. λογογραφία < λογογραφλογογραφικός <αρχ. λογογραφικός < λογογραφίαλογόγραμμα < γερμ. < Logogramm < λόγος + γράμμαλογόγριφος < λόγος + γρίφοςλογοδιάρροια < λόγος + διάρροιαλογοδοσμένος < λόγος + δοσμένοςλογοδοτώ < μσν. λογοδότης < λόγος + δίδωμιλογοδοσία <λογοδοτώλογοθεραπεία < λόγος + θεραπείαλογοθεραπευτήςλογοθεραπευτικόςλογοθέτης < μτγν. λογοθέτης < λόγος + τίθημιλογοκλοπία < μτγν. λογοκλοπία < λόγος + κλέπτωλογοκλόπος <λόγος + κλέπτωλογοκλοπή <λόγος + κλοπήλογοκόπος < λόγος + -κόπος < κόπτωλογοκοπώλογοκοπία <λογοκόποςλογοκοπικόςλογοκρίνω < λόγος + κρίνωλογοκρισία <λογοκρίνωλογοκριτής <λογοκρίνωλογοκριτικός <λογοκριτήςαλογόκριτος <α- στερητ. + λογοκρίνωαυτολογοκρισία <αυτολογοκρίνομαιλογομαχώ < μτγν. λογομαχ < λόγος + μάχομαιλογομαχία <μτγν. λογομαχία < λογομαχλογοπαίγνιο < λόγος + παίγνιονλογόρροια < λόγος + ρέωλογοτέχνης < μσν. < λόγος + τέχνηλογοτέχνημα <λογοτέχνηςλογοτεχνία <μσν. λογοτεχνία < λογοτέχνηςλογοτεχνικός <λογοτέχνηςπαραλογοτεχνία <παρά + λογοτεχνίαλογοτριβή < λόγος + τρίβωλογότυπο < λόγος + τύποςλογοφέρνω < λόγος + φέρνωλογικοκρατία < λογικός + κρατώορθολογισμός < ορθός + λογίζομαιορθολογιστής <ορθολογισμόςορθολογιστικός <ορθολογιστήςορθολογικός <αρχ. ρθολογίαορθολογικότητα <ορθολογικόςανορθόλογοςανορθολογισμόςανορθολογικόςανορθολογιστικόςαντιορθολογισμόςαντιορθολογιστήςαντιορθολογικόςαντιορθολογικότηταεξωλογικός < έξω + λόγοςισολογισμός < ίσος + λογισμόςνεοσύλλεκτος < μτγν. < νέος + συλλέγωρακοσυλλέκτης < ράκος + συλλέγωλεξίγριφος < λέξη + γρίφοςλεξιθήρας < λέξις + θήραλεξιθηρία <λεξιθήραςλεξικογράφος < μτγν. λεξικογράφος < λεξικόν + γράφωλεξικογραφώ <λεξικογράφοςλεξικογράφηση < λεξικογραφώλεξικογραφία <λεξικογράφοςλεξικογραφικός <λεξικογραφίαλεξικολόγος < λέξις + -λόγος < λέγωλεξικολογία <λέξις + λέγωλεξικολογικός <λεξικολογίαλεξιλόγιο < λέξις + -λόγιο < λέγωλεξιπενία < λέξις + πενίααυτολεξεί < αυτός + λέξηαρκτικόλεξο < αρκτικός + λέξηκυβόλεξο < κύβος + λέξιςιδιόλεκτο < αγγλ. idiolect < ίδιος + λέγωχιλιοειπωμένος <χίλιες + λέγωεπικολυρικός <επικός + λυρικόςαπλοέπεια <απλός + έποςαρτιέπειαεποποιία < αρχ. ποποιία < πος + ποιεποποιόςκαλλιέπεια <μτγν. καλλιέπεια < καλλιεπήςκαλλιεπής < αρχ. < καλλι- + ποςΚαλλιόπη < αρχ. < καλλι- + *ψ, γεν. πός «φωνή», αρχική σημασία «καλλίφωνη»ορθοέπεια <αρχ. ρθοέπεια < ρθοεπήςορθοεπής <μτγν. ρθοεπής < ρθός + ποςαμετροέπεια <αμετροεπήςαμετροεπής < αρχ. μετροεπής < μετρος + ποςαθέσπιστος <μτγν. θέσπιστος < α- στερητ. + θεσπίζωαιδεσιμολογιότατοςλέξις < λέξω μέλλ. του λέγωλεκτός < λέγωλεκτικός < λεκτόςλογάς «διαλεκτός» < λέγωλογάδην «κατ’ επιλογή» < λογάςλόγος < λέγωλογεύς < λόγοςλογεον < λογεύςλογικός < λόγοςλογική < θηλ. του επιθ. λογικόςλογικόν < ουδ. του επιθ. λογικόςλόγιος < λόγοςλογίζομαι < λόγοςλογισμός < λογίζομαιλόγισις < λογίζομαιλόγισμα < λογίζομαιλογιστής < λογίζομαιλογιστήριον < λογιστήςλογιστικός < λογιστήςῥῆμα < Fρ-μα, μεταπτωτ. βαθμίδα του δισύλλαβου θ. *Fερε- (με μηδενισμένη το πρώτο και εκτεταμ. το δεύτερο φωνήεν) < ΙΕ *wre- «λέγω, μιλώ»ῥῆσις < θ. Fρη- < πβ. ΙΕ *wre- «λέγω, μιλώ»ητός < *Fρη-τός < θ. Fρη-ήτρα < θ. Fρη-ήτωρ < *Fρή-τωρ < Fρη-, ρ του λέγωητορικός < ήτωρητορεύω < ήτωρητορεία < ητορεύωπος < επον αόρ. β’ του λέγωλόγιστος < α- στερητ. + λογίζομαιλογος < α- στερητ. + λόγος «ομιλία, λογική»ρρητος < α- στερητ. + ητός < λέγωπόρρητος < πό + ητόςμφιλέγωναλέγωντιλέγωντιλογία < ντιλέγωντίλεκτος < ντιλέγωναντίλεκτοςπολέγωπόλεκτοςδιαλέγω / διαλέγομαι < διά + λέγωδιαλογή < διαλέγωδιαρρήδην < επίρρ. < διαρρηθναι < διαλέγωδιάλεκτος < διαλέγομαιδιάλεξις < διαλέγομαιδιαλεκτικός < διαλέγομαικλέγω < κ + λέγωκλεκτός < κλέγωκλογεύς < κλέγωκλογή < κλέγωκλεκτέος < κλέγωπαρεκλέγωπροεκλέγωπιλέγωπίλογος < πιλέγωπίλεκτος < πιλέγωκαταλέγωκατάλογος < καταλέγωγκαταλέγωσυγκαταλέγω < σύν + κατά + λέγωπαραλέγω < παρά + λέγωπαράλογος < παρά + λόγοςπρολέγωπρόλογοςπρόρρησις < προλέγωπροσλέγωπρόσρησις < προσλέγωσυλλέγω < σύν + λέγωσύλλεκτος < συλλέγωσυλλογεύς < συλλέγωσυλλογή < συλλέγωπαρασυλλέγομαινάλογος < νά + λόγος «συμμετρία»ναλογ < νάλογοςναλογία < νάλογοςντιλογ < ντίλογοςναλογίζομαιναλόγισμα < ναλογίζομαιντιλογίζομαιντιλογικόςπολογομαι < πόλογος < πό + λέγωπόλογος < πό + λέγωπολόγημα < πολογομαιπολογητικός < πολογομαιπολογία < πολογομαινταπολογομαιναπολογομαισυναπολογομαιπεραπολογομαιπολογίζομαιπολογισμός < πολογίζομαιδιαλογίζομαι < διά + λογίζομαιδιαλογισμός < διαλογίζομαιδιάλογος < διαλογίζομαιδιαλόγιστος < α- στερητ. + διαλογίζομαικλογίζομαιπιλογίζομαικαταλογίζομαιγκαταλογίζομαιπαραλογίζομαιπαραλογισμός < παραλογίζομαιπαραλογιστικός < παραλογίζομαιπρολογίζομαιπροσλογίζομαισυλλογίζομαι < σύν + λογίζομαισυλλογισμός < συλλογίζομαισυλλογιστικός < συλλογίζομαισύλλογος < συλλέγωσυλλόγιστος < α- στερητ. + συλλογίζομαιπολογίζομαιπιρρητορεύωκαταρρητορεύωπίρρητος < πί + ητόςλλόγιμος < ν + λόγος + κατάλ. -ιμοςλλογος < ν + λόγοςπόλογος < πό + λόγοςελογος < ε + λόγοςελογ < ελογοςελογία < ελογελόγησις < ελογελογητός < ελογντευλογνευλογομαιπερευλογελογοφανής < ελογος + φαίνομαιποποιός < πος + ποιποποιία < ποποιόςσυνεπής < σύν + ποςδίλογος < δίς + λόγοςδιλογ < δίλογοςδύσλεκτος < δυσ- + λεκτόςκαταλογάδην < επίρρ. < κατά + λογάδην < λογάςκοινολογομαι < κοινός + -λογλεξιθήρας < λέξις + θήραλογογράφος < λόγος + γράφωλογογραφ < λογογράφοςλογογραφία < < λογογράφοςλογογραφικός < < λογογράφοςλογογράφημα < λογογραφλογοποιός < λόγος + ποιλογολέσχης < λόγος + λέσχηλογολεσχ < λογολέσχηςλογομάχος < λόγος + μάχομαιλογομαχία < λογομάχοςλογομαχ < λογομάχοςλογοποιΐα < λογοποιόςλογοποι < λογοποιόςλογοποίημα < λογοποιπαρρησία < πν + ῥῆσιςπαρρησιάζομαι < παρρησίαπαρρησιαστικός < παρρησιάζομαιπαρρησιαστήςπαρρησίαστος πηγή-e-didaskalia

Οι μεγαλύτερες ελληνικές λέξεις

Τα τιτανοτεράστια μακρινάρια της γλώσσας μας! 

Η γλωσσολογική δυνατότητα της ελληνικής να σχηματίζει τερατωδώς πολυσύνθετες λέξεις είναι ένα φαινόμενο καλά πιστοποιημένο στο διάβα στο ιστορικού χρόνου. 

Όταν λοιπόν η γλωσσική αυτή ευχέρεια συνδυαστεί με τη λεξιπλαστική φαντασία του ομιλούντος, τότε ο συνδυασμός μπορεί να αποδειχθεί εκρηκτικός!

Λέξεις-σιδηρόδρομοι δηλαδή που έχουν βαλθεί να πουν και να περιγράψουν τα πάντα εντός της επικράτειάς τους, εκτοξεύοντας το πολυσύλλαβο στα ακρότατα όριά του.

Θα μπορούσε φυσικά να είναι ολόκληρες προτάσεις, αλλά σαν άσκηση λες του νου οι κοινωνοί της ελληνικής αποπειρώνται συχνά-πυκνά να σπάσουν τα κοντέρ της λεξιλογικής δημιουργικότητας, άλλοτε πετυχημένα και άλλοτε ολότελα αποτυχημένα.

Ας πάμε λοιπόν ένα ταξίδι στον κόσμο της γλωσσολογικής πλαστικότητας για να δούμε γλωσσικά παιχνίδια με δεκάδες (τουλάχιστον!) συλλαβές.

Και μια σημείωση: οι λέξεις που θα δούμε δεν είναι μόνο οι λεξικογραφημένες (αυτές που συναντάμε κοντολογίς στα λεξικά της ελληνικής) ή αυτές που έχουν εμφανιστεί σε κείμενα, αλλά και τεχνητές λέξεις, καθώς εκεί κρύβεται όλος ο ανυπέρβλητος πλούτος της γλώσσας μας… Η απολύτως μεγαλύτερη όλων: η κληρονομιά του Αριστοφάνη.

Η μεγαλύτερη λέξη της ελληνικής μάς έρχεται από την αρχαιότητα και είναι παρακαταθήκη του μεγάλου μας κωμικού δραματουργού Αριστοφάνη. πηγή Είναι στις «Εκκλησιάζουσες» που ο σατιρικός ποιητής περιγράφει μια συνταγή, ένα φαγητό κοντολογίς που αποτελείται από όχι λιγότερα από 172 γράμματα.  Για να το δούμε: λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιολιπαρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοπιφαλλιδοκιγκλοπελειολαγωοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών

πηγή εικόνας-mixanitouxronou.gr Είναι στους στίχους 1169-1175, που ο Αριστοφάνης περιγράφει τη μαγειρική συνταγή των 172 χαρακτήρων και 78 συλλαβών, που αποτελείται από όχι λιγότερα από 27 συνθετικά! Συστήνεται βέβαια θερμά να αποφύγετε πάση θυσία την παρασκευή του εκλεκτού(;) εδέσματος, καθώς το φαγητό περιέχει τα πάντα, ένα συνονθύλευμα από ψάρια, πουλερικά και θαλασσινά, διανθισμένα με λαγό και μέλι, τα οποία σιγοβράζουν για ώρες στη χύτρα. Μια πρόχειρη μετάφραση του γλωσσοδέτη (σκεφτείτε τον φουκαρά τον ηθοποιό που πρέπει να τον πει κιόλας επί σκηνής!) θα ήταν κάπως έτσι: γιουβετσοψαροσάλαχαγαλεοκεφαλόψωματουρσοτσιχλοπίτσουνακοκορολαγοστίφαδακοτσυφομελοπίπεραστραγαλοτυροπέτμεζατρυγονομυαλομύζηθραψητοκοτοπερίστερακρεμμυδοσκορδολάχαναντοματοαγγουροράπανα Και για να κάνουμε λιανά το αριστοφανικό μακρινάρι, ιδού και τα συστατικά του ομολογουμένως περίεργου εδέσματος: λοπάς (γεύμα) τέμαχος (φέτα ψαριού) σέλαχος (σαλάχι) γαλεός (σκυλόψαρο) κρανίον (κεφάλι) λείψανον (υπόλοιπα) δριμύς (πικάντικα) υπότριμμα (διάφορα υλικά κοπανιστά) σίλφιον (είδος του φυτού «νάρθηκας») κάραβος (κάβουρας) μέλι κατακεχυμένος (περιχυμένος) κίχλη (το πουλί «τσίχλα») επί  κόσσυφος (κοτσύφι) φάττα (φασοπερίστερο) περιστερός (οικιακό περιστέρι) αλεκτρυών (κοκοράκι) οπτός (ψητός) κεφάλιον (κεφαλάκι) κίγκλος (υδρόβιο πτηνό) πέλεια (μαύρο βραχοπερίστερο) λαγώος (λαγός) σίραιον (βρασμένο κρασί) βαφή (σάλτσα βουτήματος) τραγανός  πτέρυξ (φτερό)

Η μεγαλύτερη αναμφίβολα λέξη της αρχαίας ελληνικής έπαιξε στο ελληνικό ίντερνετ ως η μεγαλύτερη του κόσμου (φυσικά!), με τις αναφορές να τη θέλουν κάτοχο του Ρεκόρ Γκίνες. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον έπειτα από το 1990, καθώς στο Βιβλίο Γκίνες η μεγαλύτερη λέξη του κόσμου είναι ένα σανσκριτικό μακρινάρι του 16ου αιώνα, ένα κοσμητικό επίθετο που περιγράφει μια χώρα και το συναντάμε σε ποιητικό-πεζό έργο, το οποίο μεταγραμματισμένο στο λατινικό αλφάβητο καλύπτει όχι λιγότερους από 428 χαρακτήρες (25 ολόκληρα επίθετα). Αν και το απόλυτο ρεκόρ ανήκει χωρίς άλλο σε μια πρωτεΐνη που οι επιστήμονες αποκαλούν χαϊδευτικά «titin», γιατί αν θέλουν να την πουν με το πλήρες αγγλικό όνομά της, θα πρέπει να συλλαβίσουν 189.819 χαρακτήρες! Ευτυχώς που οι χημικές ενώσεις και τα αριθμητικά είναι εκτός συναγωνισμού, αλλιώς θα κατείχαν τα πρωτεία…

Αρχαία και βυζαντινά μακρινάρια, αλλά και καθαρευουσιάνικες κατασκευές. Τα φιλολογικά παιχνίδια των προγόνων μας, οι υπερπολυσύλλαβες λέξεις δηλαδή που δεν έχουν καμιά πρακτική αξία και αποκαλύπτουν απλώς το λογοτεχνικό θάρρος των συγγραφέων, ήταν άλλοτε δημοφιλέστατα. Την ώρα λοιπόν που οι παραδεδομένες ελληνικές λέξεις που έχουν πάνω από 20 γράμματα (περισσότερες από 10 συλλαβές) παραμένουν ελάχιστες, οι πρόγονοί μας είχαν βαλθεί να βάλουν τα γυαλιά στους λεξικογράφους.Πέρα από το μακρινάρι του Αριστοφάνη, η αρχαία γραμματεία έχει να επιδείξει κάμποσες ακόμα μακρεπίμακρες λέξεις.Φαίνεται πως η δεύτερη μεγαλύτερη, που προέρχεται από ελληνικό πάπυρο, είναι μια λέξη 50 γραμμάτων, μια επίκληση στον παντοδύναμο Δία που ρίχνει αστραπές και βροντές, την ώρα που φωτίζει τον κόσμο και χαρίζει πλούτο: κεραυνομεγακλονοζηνπερατοκοσμολαμπροβελοπλουτοδότα Στην τρίτη θέση, ο αποθησαυρισμός της αρχαίας ελληνικής τοποθετεί ένα μακρινάρι 47 γραμμάτων που δεν είναι άλλο από ένα πολυσύνθετο επίθετο (αναφέρεται στο «Codices graeci Chisiani e Borgiani»): ακτινοχρυσοφαιδροβροντολαμπροφεγγοφωτοστόλιστος! Κατά πόδας ακολουθεί, με 38 γράμματα, το «Ηρακλειανοκυροσεργιοπυρροπαυλοπετρίται» (αναφέρεται στο «Scripta saeculi VII vitam Maximi Confessoris illustrantia»), οι ακόλουθοι του Ηρακλή, Κύρου, Σέργιου, Πύρρου, Παύλου και Πέτρου δηλαδή. Ο Φλάυιος Διόσκορος του 6ου αιώνα μ.Χ., μας λέει για μια αρκούντως άξια δημιουργία ζώων, πουλιών, αστεριών και ουράνιων σωμάτων, έναν γλωσσοδέτη 38 γραμμάτων: «παναξιοκτηνοπτηναστροφωστηροκοσμοποιία». Ο Αριστοφάνης ξαναχτυπά, αυτή τη φορά στις «Σφήκες» του, και κάνει σατιρικά λόγο για «ορθροφοιτοσυκοφαντοδικοταλαιπώρων», ένα τεχνητό μακρινάρι 33 χαρακτήρων, ενώ ο Βασίλειος Καισαρείας (ο Άγιος Βασίλης) τον ισοφαρίζει σε γράμματα με το «αστραποβροντοχαλαζορειθροδαμάστου» του! Ο Θεόδωρος Β’ Λάσκαρης Βατάτζης (Θεόδωρος Β’ Δούκας Λάσκαρις) αναφέρει σε επιστολή του τον υπέροχο σιδηρόδρομο «στρογγυλοφιλοσοφογραμματογράφου», με τον άθλο του των 31 γραμμάτων να συναντά ωστόσο στο διάβα του και πάλι τον Αριστοφάνη, ο οποίος τον ισοφαρίζει στη «Λυσιστράτη» με το «σπερμαγοραιολεκιθολαχανοπώλιδες». Ο κωμικός ποιητής της αρχαιότητας Έφιππος ο Αθηναίος πλάθει ένα μακρινάρι με τον Βρύσο και τον Θρασύμαχο και τα κέρματα που παίρνουν, το οποίο σκαρφαλώνει στα 30 γράμματα («Βρυσωνοθρασυμαχειοληψικερμάτων»), την ίδια ώρα που η βυζαντινή εκκλησιαστική παράδοση μάς άφησε κληρονομιά τόσο το «πανυπερπρωτοπανσεβαστοϋπέρτατος» των 31 χαρακτήρων όσο και τα «ακτινολαμπροφεγγοφωτοστόλιστος» και «πανσεβαστοκοσμοποθοπροσκύνητος» των 30 γραμμάτων! Ο Φιλόξενος ο Κυθήριος, διθυραμβοποιός της κλασικής εποχής, είχε τον δικό του σιδηρόδρομο-σήμα κατατεθέν με 30 γράμματα, το «τοξαισελαιοξανθεπιπαγκαπύρωτος», την ίδια ώρα που ο βυζαντινός λόγιος και γραμματικός του 12ου αιώνα Ιωάννης Τζέτζης σκαρφίστηκε ένα ισοδύναμο σε μακροσκελείς όρους μακρινάρι, το «κομπορηματοχρηματομετεωροφέναξ». Ο πανταχού παρόντας λεξιπλάστης της αρχαίας ελληνικής Αριστοφάνης τα είχε δώσει όλα στη «Λυσιστράτη» σε όρους γλωσσικής επινοητικότητας και ξαναχτύπησε με τον γλωσσοδέτη των 29 γραμμάτων «σκοροδοπανδοκευτριαρτοπώλιδες», τον οποίο ισοστάθμισε ο βυζαντινός ιερωμένος και λόγιος του 13ου αιώνα Ιωάννης Απόκαυκος, όταν χαρακτήρισε κάποιον «λογαριαστοπνευματικοοικονόμος». Ειδική αναφορά οφείλει να γίνει στον βυζαντινό λόγιο του 9ου αιώνα Κωνσταντίνο Ρόδιο, ο οποίος δεν έκρυβε τις γλωσσοπλαστικές του δυνάμεις. Κι έτσι μας χάρισε τα:«πρεσβευτοκερδοσυγχυτοσπονδοφθόρος» (33 γράμματα), «πλαστιγγοζυγοκαμπανοσφαιρωστάτης» (32 γράμματα), «βαρβιτοναβλοπλινθοκυμβαλοκτύπος» (31 γράμματα), «ελληνοθρησοχριστοβλασφημότροπος» (31 γράμματα), «κασαλβοπορνομαχλοπρωκτεπεμβάτης» (31 γράμματα), «λακτεντοχοιροκριοβουτραγοσφάγος» (31 γράμματα), «ολεθριοβιβλοφαλσογραμματοφθόρος» (31 γράμματα), «λαρυγγογλασκοξεστοχανδοεκπότης» (30 γράμματα), «κορνουτοπαρθενοτριβοψυχοφθόρος» (30 γράμματα), «ἀλλαντοχορδοκοιλιεντεροπλύτης» (29 γράμματα), «κλεπτοτυμβονυκτεροσκοτεργάτης» (29 γράμματα), «μοιχοπαιδοδουλοσκανδαλεργάτης» (29 γράμματα) κ.λπ. Στα «Κορακιστικά» (1813) του Ιάκωβου Ρίζου Νερουλού συναντάμε το σατιρικό καθαρευουσιάνικο μακρινάρι των 31 παρακαλώ γραμμάτων «ελαδιοξιδιοαλατολαχανοκαρύκευμα», ενώ στη θεατρική «Βαβυλωνία» του Δημήτρη Βυζάντιου φιγουράρει το 33 χαρακτήρων «εδωδιμολεσχοποικιλοβρωματοπωλείον»! Ο λαϊκός μας ήρωας Καραγκιόζης ήταν ταυτοχρόνως μεγάλος γλωσσοπλάστης, αφού δεν έκρυβε ποτέ στο θέατρο σκιών τον λεξιλογικό του πλούτο. Κι έτσι τόλμησε να συλλαβίσει το μακρυνάρι των 73 γραμμάτων, διαμαρτυρόμενος στον Χατζηαβάτη ότι «δεν ψάχνει υπηρέτη ο Βεζίρης, αλλά έναν «υπηρετομαγεροσιδεροζυμωσφουγκαροκαμαριεροκηπουροαμαξογραμματογλωσσομαθή»! Αλλά και ο Κλεάνθης Τριαντάφυλλος, γνωστός στους λογοτεχνικούς κύκλους ως Ραμπαγάς, δημοσίευσε στο σατιρικό περιοδικό του «Ραμπαγάς» στις 26/6/1886 (τίτλος άρθρου «Αι Αθήναι διασκεδάζουν») το απίστευτο μακρινάρι: καφελουκουμοκονιακορρουμοσουμαδολεμοναδοκερασομπισκοτοκουραμπιεδοναργιλεδομαστιχοτριανταφυλλωνερόματα Διάφοροι αχταρμάδες Αν χρησιμοποιήσουμε ως πηγή τα λεξικά της κοινής νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη, Μπαμπινιώτη, Φυτράκη κ.λπ.), τότε η ελληνική απόδοση του DNA, το «δεσοξυριβοζονουκλεϊνικό» οξύ, φαίνεται να κρατά τα σκήπτρα με 23 γράμματα. Με μόλις ένα γράμμα λιγότερο, το «ηλεκτροεγκεφαλογράφημα» κατατάσσεται δεύτερο, εκτός κι αν το πάρουμε στη γενική του («ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος»), που πλέον έχει 25 γράμματα (το «δεσοξυριβοζονουκλεϊνικό» στη γενική του μένει πίσω με 24 χαρακτήρες). Καταλαβαίνετε τη συλλογιστική… Το «κοινωνιογλωσσολογικός» (Λεξικό Τριανταφυλλίδη) έχει 21 γράμματα, τι γίνεται όμως με το «κοινωνικοοικονομικοπολιτικοπεριβαλλοντικός»Το παιχνίδι με την ελληνική γλώσσα δεν έχει πραγματικά τέλος, αν επιστρέψουμε όμως στις «κανονικές» λέξεις (τις λεξικογραφημένες δηλαδή), πρέπει να μνημονεύσουμε το 21 γραμμάτων μακρινάρι «αλληλοεξουδετερώνομαι», το οποίο αν γίνει «αλληλοεξουδετερωνόντουσαν» αγγίζει τους 25 χαρακτήρες. Στο ανατρεπτικό Αντίστροφο Λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη), το οποίο περιέχει λέξεις που δεν περιλαμβάνονται στα άλλα λεξικά της νεοελληνικής και συχνά κανείς δεν ξέρει τι σημαίνουν, φιγουράρει μια ακόμα απόπειρα γλωσσοδέτη, που στην ονομαστική έχει 25 γράμματα και στη γενική 28: το «αρεταμαρτωλιδεοπαθόφθεγμα». Και βέβαια έχουμε και τα αριθμητικά, αν και αυτά δεν έχουν πλάκα. Παραθέτουμε ενδεικτικά μια σειρά που συναντάμε σε μαθηματικά κείμενα που εκτείνονται από τον Διόφαντο ως και τα νεότερα χρόνια: – τριακοντατρισμυριοστοχιλιοστοεπτακοσιοστοεβδομηκοστόεκτα (56 χαρακτήρες)  – μυριοστοεπτακισχιλιοστοπεντακοσιοστοτεσσαρακοστόπεμπτα (54 χαρακτήρες) – μυριοστοτετρακισχιλιοστοεξακοσιοστοτεσσαρακοστόπρωτα (52 χαρακτήρες) -τρισκαιδεκακισμυριοστοτριακοσιοστοεικοστοπρώτων (47 χαρακτήρες)  -τρισκαιδεκακισμυριοστοτριακοσιοστοεικοστόπρωτα (46 χαρακτήρες) -τετρακισμυριοστοχιλιοστοεξακοσιοστοεξκαιδέκατον (47 χαρακτήρες) -τετρακισμυριοστοτετρακισχιλιοστοοκτακοσιοστόν (45 χαρακτήρες) -τρισχιλιοστοδιακοσιοστοτεσσαρακοστοέννατον (42 χαρακτήρες) -δισμυριοστοδισχιλιοστοτετρακοσιοστόν (36 χαρακτήρες) -οκτακισχιλιοστοεκατοστοεικοστόγδοον (35 χαρακτήρες) -εννεακαιεικοσικαιεπτακοσιοπλασιάκις (35 χαρακτήρες) -τετταρακοντακαιπεντακισχιλιοστόν (32 χαρακτήρες) -τετρακισχιλιοστοεξηκοστοτέταρτον (32 χαρακτήρες)-επιτετρακοσιοστοκαιτεσσαρακοστώ (31 χαρακτήρες) -χιλιοκτακοσιογδοηκονταπλασίονα (30 χαρακτήρες)  -τετρακισχιλιοστοενενηκοστόεκτα (30 χαρακτήρες) -διακοσιοστοτεσσαρακοστοτρίτοις (30 χαρακτήρες)

Στην προφορική μας παράδοση, όλοι ξέρουμε τη «σκουληκομυρμηγκότρυπα» των 21 χαρακτήρων («σκουληκομυρμηγκότρυπες» με 22 γράμματα), ή την εκκλησιά τη «μολυβοκοντυλοπελεκητή» (κι αν την κάνουμε «μολυβοκοντυλοπελεκητούς» ανεβαίνει στα 23 γράμματα), αλλά και το «υποδηματοεπιδιορθωτήριον» των 24 γραμμάτων που καταγράφει ο Τριανταφυλλίδης. Αλλά και το παλιό κλασικό «αναρχοληστοκομμουνιστοσυμμορίτες», που τόσο χρησιμοποιήθηκε μεταξύ 1940-1970, είναι ένα τεχνητό μακρινάρι 32 γραμμάτων, όχι τίποτα παίξε-γέλασε!

Την ίδια στιγμή, η ιδιωματική μας παράδοση μας έχει χαρίσει πάμπολλους γλωσσοδέτες, από το «ποτηροκαλαθοσκαρβελοσωμαρογαϊδουρολειβαδοποταμίσουμε» των 52 χαρακτήρων μέχρι και εκείνη τη φουκαριάρα την καρέκλα που το ποδάρι της «ξεκαρεκλοποδαριαστηκε» (21 γράμματα)! Είπαμε, το παιχνίδι με τη γλώσσα δεν έχει τέλος και προέρχεται ακόμα και από πηγές που δεν θα περίμενες ποτέ. Πώς το λέει αυτό το χρώμα η Μοιραράκη; Α ναι, «μπορδοροδοκοκκινοζορζοβί» (24 γράμματα)! Περιμένουμε φυσικά και τις δικές σας συνεισφορές, καθώς είναι τόσα αυτά τα υπέροχα μακρινάρια που έμειναν εκτός… Πηγές: Υλικό αντλήσαμε από το blog του Σαραντάκου και το Ηλληνιστεύκοντος, τη Wikipedia αλλά και τις μοναδικές συζητήσεις σε αντίστοιχα φόρουμ… πηγή-newsbeast.gr

ΠΗΓΗ: Ἕλλην Οὐρανόπαιςhttp://comgr.net http://laptop-service.net http://service-ypologiston.com http://minoas.info http://web-hellas.gr http://wpxproud.net http://wdm.gr http://gr24.info http://sitewards.eu Ανταλλακτικά online Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτου Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Ανταλλακτικά online Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 - 210 9239148 - 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 2117700171 - 2117701241 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης | JAPAN SERVICE ανταλακτικα ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Service ιαπωνικων αυτοκινητων ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Subaru service Λαουταρης Make Up ΝΥΦΗΣ ΝΥΦΙΚΟ Make Up ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΝΥΦΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΑΜΟΥ http://comgr.net http://laptop-service.net http://service-ypologiston.com http://minoas.info http://web-hellas.gr http://wpxproud.net http://grcom.net http://wdm.gr http://gr24.info http://sitewards.eu Ανταλλακτικά online Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 - 210 9239148 - 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 2117700171 - 2117701241 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης | JAPAN SERVICE ανταλακτικα ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Service ιαπωνικων αυτοκινητων ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,SERVICE ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Subaru service Λαουταρης Make Up ΝΥΦΗΣ ΝΥΦΙΚΟ Make Up ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΝΥΦΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΑΜΟΥ http://pcuser.gr http://pcuser-help.eu http://psagmenos.info http://echology.gr http://2like.eu http://proionta-tis-fisis.info http://newsgr.net http://kritikos.eu ΚΡΗΤΙΚΟΣ Περίεργα και Παράξενα - Παράξενα,Περίεργα,Μεταφυσικό,Ανεξήγητα Φαινόμενα,ΜυστήριαΠερίεργα και Παράξενα | Παράξενα,Περίεργα,Μεταφυσικό,Ανεξήγητα Φαινόμενα,Μυστήρια Φτιάχνω μόνος μου Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση ΚΗΦΙΣΙΑ - Γάμος ΚΗΦΙΣΙΑ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΚΗΦΙΣΙΑ Γάμος ΚΗΦΙΣΙΑ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΚΗΦΙΣΙΑ Βάπτιση ΜΕΝΙΔΙ - Γάμος ΜΕΝΙΔΙ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΜΕΝΙΔΙ Γάμος ΜΕΝΙΔΙ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΜΕΝΙΔΙ Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση - Γάμος Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης Βάπτιση ΚΗΦΙΣΙΑ - Γάμος ΚΗΦΙΣΙΑ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΚΗΦΙΣΙΑ Γάμος ΚΗΦΙΣΙΑ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΚΗΦΙΣΙΑ Βάπτιση ΜΕΝΙΔΙ - Γάμος ΜΕΝΙΔΙ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΜΕΝΙΔΙ Γάμος ΜΕΝΙΔΙ Προσκλητήρια - Μπομπονιέρες - Διακοσμήσεις Γάμου & Βάπτισης ΜΕΝΙΔΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΩΝ απεντομωση αθηνα ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Μικροβιακές Απολυμάνσεις Βιοκαθαρισμός για Ακάρεα σκόνης,Κοριών & Ψύλλων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κατσαρίδες Κουνούπι Σκόρος Ακάρεα Σφήκα Μυρμήγκια Μύγα Έντομο αποθηκών Τρωκτικά ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika KALOSIRTHATE STIN SELIDA MAS Mikrobiakes Apolymanseis Biokatharismos gia Akarea skonis,Korion & PSyllon OIKOLOGIKI APOLYMANSI ELEGXOS ENTOMON & TROKTIKON PROSTASIA XORON & PROIONTON YGEIONOMIKES MELETES APENTOMOSI MYOKTONIA KSYLOFAGA ENTOMA KATAPOLEMISI PSYLLON KATAPOLEMISI KORION EPIKOINONIA APOTHISI PTINON APOTHISI ERPETON POIOI EIMASTE Katsarides Koynoypi Skoros Akarea Sfika Myrmigkia Myga Entomo apothikon Troktika APOLYMANSEIS APOLYMANSEIS APENTOMOSEIS APENTOMOSEIS APOLYMANSEIS OIKOLOGIKES APOLYMANSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APENTOMOSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APOLYMANSEIS OIKOLOGIKES APOLYMANSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APOLYMANSEIS APENTOMOSEIS APENTOMOSEIS APOLYMANSEIS OIKOLOGIKES APOLYMANSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APENTOMOSEIS ATHINA APOLYMANSEIS APOLYMANSEIS OIKOLOGIKES APOLYMANSEIS ATHINA
Created by comgr.net